Logo

Darzalex

Darzalex

Indications

Frontline transplant-eligible

Frontline transplant-ineligible

≥1 prior line of therapy

Heavily pre-treated

Practical guide

Get more information on DARZALEX® dosing schedules, tolerability profile and pre- and post-infusion medications for IRR

EPd: elotuzumab, pomalidomide, dexamethasone

IRd: ixazomib, lenalidomide, dexamethasone

Kd: carfilzomib, dexamethasone

KRd: carfilzomib, lenalidomide, dexamethasone

MM: multiple myeloma

Pomd: pomalidomide

Rd: lenalidomide, dexamethasone

Vd: Velcade®, dexamethasone

Vd: Velcade®, dexamethasone

VMP: Velcade®, melphalan, prednisone

VRd: Velcade®, lenalidomide, dexamethasone

Darzalex utvalgt sikkerhetsinformasjon

Bivirkninger: de hyppigst rapporterte bivirkningene (≥ 20 %) er infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR), anemi, asteni, diaré, dyspné, fatigue, feber, forstoppelse, hoste, kvalme, nøytropeni, perifer sensorisk nevropati, perifert ødem, trombocytopeni, og øvre luftveisinfeksjon. Alvorlige bivirkninger er atrieflimmer, bronkitt, dehydrering, diaré, feber, influensa, lungeødem, pneumoni og øvre luftveisinfeksjon.

Dosering og administrasjonsmåte: gis som intravenøs infusjon og skal administreres av helsepersonell med tilgjengelige ressurser for resuscitering.
Infusjonsrelaterte reaksjoner:
det bør gis pre- og post-infusjonsmedisinering for å redusere risikoen for IRR, som ble rapportert hos ca. halvparten av pasientene. Ved enhver IRR, skal infusjonen avbrytes umiddelbart og symptomer håndteres. Interferens med indirekte antiglobulintest (indirekte Coombs test): Darzalex kan medføre positiv indirekte Coombs test. Pasienter bør typebestemmes og screenes før oppstart. Ved planlagt transfusjon skal blodtransfusjonssenteret gjøres oppmerksom på denne interferensen med indirekte antiglobulintester. Ved akutt transfusjon kan det gis ikke-kryssmatchede ABO/RhD-kompatible erytrocytter i henhold til lokal blodbankpraksis. Hepatitt B-virusreaktivering er rapportert, og HBV-screening skal foretas hos alle pasienter før oppstart av behandling.

Les fullstendig preparatomtale før forskrivning av DARZALEX®

contactus.jpg

hema.jpg

request-material.jpg